ผู้บริหารโรงเรียน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ส่งเสริมความโปร่งใส

 

ตารางรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดหนองพะวา ปีการศึกษา 2566

ภาพถ่าย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายพงษ์ศักดิ์  สำเร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะวา
นางสาวกันต์พิชญา เมฆโหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะวา
นายวินัย   สืบเสนาะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางวันเพ็ญ  กล่อมแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรสุรางค์  สมานวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันทนา  หอมหวล ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธิติมา  วิเชียรเสนาะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณา  พิทักษ์วงศ์ ครูชำนาญการ
นางสาวศิรประภา  รังรักษ์ ครูชำนาญการ
นางพรสุดา  ปานศิริ ครูชำนาญการ
นายวิวรรชน์  เชื้อจิตร ครูชำนาญการ
นางยุวากร  ปราศจาก ครูชำนาญการ
นายเปรมชัย  ปิยะวาณิชย์สกุล ครู
นางสาวชัญญาภัค  บุรีวงศ์ ครู
นายวรายุทธ  แม้นกลิ่นเนียม ครู
นางณิภาภรณ์  มากเพ็งมี ครู
นางสาววรารัตน์  สุขแจ่ม ครู
นางสาวอรพินทร์  ศิลาธารา ครู
นางสาวคนึงนิจ  นาคเกษม ครู
นางสาวปิยะฉัตร  พูเมือง ครู
นายวิศรุต  อยู่คง ครู
นางสาวสุนิสา  ธงแถว ครู
นางสาวดวงใจ  สุทธิไสย ครู
นายกฤษตฌาพนธ์  สวนทอง ครูผู้ช่วย
นางสาวอรวี  ค่ำคูณ ครูผู้ช่วย
นางสาวนาฏยา  ธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
นาย่พยัคฆ์  บุตรใส ครูอัตราจ้าง
นางสาวสายชล  เจริญผล ครูอัตราจ้าง
นางสาวอัจจิมา  เกตุวารินทร์ ครูอัตราจ้าง
นายลำพูน  วิเศษศรี นักการ

 

ประกาศนโยบาย

No Gift Policy

E-Service

   

 

Social Network