เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะวา

นางสาวกันต์พิชญา  เมฆโหรารองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะวา

และ คณะกรรมการนิเทศ ได้มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครู

พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อไปพัฒนางานการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ