ผู้บริหารโรงเรียน

OBEC LINE

 

 

 

สถิติเยี่ยมชม

048661
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
รวม
51
78
137
48163
1105
397
48661

IP ของท่าน: 3.239.129.52
Server Time: 2023-05-30 11:41:33

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หมายเหตุ/อ้างอิง

1

โครงสร้างบริหารงานสถานศึกษา

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา

ป.ป.ช. สพฐ.น้อย

ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน, ปปช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน

2

ข้อมูลผู้บริหาร

แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานและผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหาร

3

อำนาจหน้าที่

แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด

อำนาจหน้าที่

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา2563-2566

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา2563-2566

5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน

 ข้อมูลการติดต่อ

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา

กฎหมายที่เกี่่ยวข้อง

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

8

Q&A (ถาม-ตอบ)

-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน

แบบฟอร์มQ&A

9

Social Network

แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานเช่นFacebook 

สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ      หน่วยงาน

เฟสบุ๊ค , แฟนเพจ

10

แผนดำเนินงานประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการ ปี 2564

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 2564

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน(เดือนเมษายน-กันยายน2564)

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน (เดือนเมษายน -กันยายน 2564)

12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

รายงานโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2564 เทอม 1

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

รายงานโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2564

13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือคุรุสภา

คำสั่งการปฎิบัติงาน

คู่มือคุรุสภา

คำสั่งการปฎิบัติงาน

14

คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ

งานบริการและขั้นตอนการให้บริการ

งานบริการและขั้นตอนการให้บริการ

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการใช้บริการธนาคารโรงเรียน

สถิติการใช้ห้องสมุด

สถิติการใช้รถโรงเรียน

สถิติการใช้บริการธนาคารโรงเรียน

สถิติการใช้ห้องสมุด

สถิติการใช้รถโรงเรียน

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษาปี2563

17

E–Service

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน

Web บริการต่าง ๆ

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

มีข้อมูลรายละเอียดของแผนๆ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

แผนงบประมาณปี2564

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2564

รายงาน NEA 2564

รายงาน NEA 2564

20

รายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ

แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

แผนจัดซื้อปี2563

22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ช่องทางประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ช่องทางประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์

23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุประจำปี 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี'งบประมาณ 2564

25

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ส่งผลงานครูเข้าประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ครูผู้สร้างผลสัมฤทธิ์ในการประเมินประสิทธิภาพของผู้เรียน O-net  NT เป็นต้น

มอบรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมกล่าวชื่นชมแก่ครูผู้ได้รางวัลต่าง ๆ ระหว่างปี 2563-2564

 

27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

-หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ

หลักเกณฑ์การบริหาร

28

รายงานผลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานครูเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2564

รายงานครูเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2564

29

แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น

แนวปฏิบัติ

30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กรอกแบบฟอร์มเพื่อร้องเรียน

แบบฟอร์มร้องเรียน Online

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การทุจริตประจำปี

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน

32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

กรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น

แบบฟอร์แสดงความคิดเห็น

33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

เจตจำนงสุจริตโรงเรียนวัดหนองพะวา

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ 2564

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 ปี 2564

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

36

การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตประจำปี 2564

แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโรงเรียนวัดหนองพะวา

แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโรงเรียนวัดหนองพะวา

37

การดำเนินการเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564

38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเข้าแถวนหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์

แสดงเจตจำนงค์ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบเชิงสัญลักษณ์

ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบเชิงสัญลักษณ์

39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

40

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน

การทุจริตประจำปี 2561  รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ6 เดือน ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 

41

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน

การทุจริตประจำปี

สถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียน

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

 

 

E-Service

   

 

รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ความพึงพอใจ