ผู้อำนวยการ

นายพงษ์ศักดิ์  สำเร็จกิจ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดหนองพะวา

OBEC LINE


 

สถิติเยี่ยมชม

012031
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
รวม
46
97
145
11461
566
1518
12031

IP ของท่าน: 3.237.234.213
Server Time: 2021-03-09 10:52:50

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หมายเหตุ/อ้างอิง

1

โครงสร้างบริหารงานสถานศึกษา

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา

ป.ป.ช. สพฐ.น้อย

ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน, ปปช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน

2

ข้อมูลผู้บริหาร

แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานและผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหาร

3

อำนาจหน้าที่

แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด

อำนาจหน้าที่

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา2563-2566

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา2563-2566

5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน

 ข้อมูลการติดต่อ

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา

กฎหมายที่เกี่่ยวข้อง

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

8

Q&A (ถาม-ตอบ)

-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน

แบบฟอร์มQ&A

9

Social Network

แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานเช่นFacebook 

สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ      หน่วยงาน

เฟสบุ๊ค , แฟนเพจ

10

แผนดำเนินงานประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการ ปี 2563

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 2563

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน (เดือนกรกฏาคม-พฤศจิกายน)

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน (เดือนกรกฏาคม-พฤศจิกายน)

12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2562

13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือคุรุสภา

คำสั่งการปฎิบัติงาน

คู่มือคุรุสภา

คำสั่งการปฎิบัติงาน

14

คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ

งานบริการและขั้นตอนการให้บริการ

งานบริการและขั้นตอนการให้บริการ

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการใช้ห้องสมุด

สถิติการใช้บริการธนาคารโรงเรียน

สถิติการใช้รถโรงเรียน

สถิติการใช้บริการธนาคารโรงเรียน

สถิติการใช้ห้องสมุด

สถิติการใช้รถโรงเรียน

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษาปี2562

17

E–Service

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน

Web บริการต่าง ๆ

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

มีข้อมูลรายละเอียดของแผนๆ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

แผนงบประมาณปี2563

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2563

รายงาน NEA 2563

รายงาน NEA 2563

20

รายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ

แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

แผนจัดซื้อปี2563

22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ช่องทางประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ช่องทางประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์

23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2563

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุประจำปี 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

25

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศสรรหาครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย

ประกาศผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย

ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย

ประกาศสรรหาครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย

ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย

 

27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

-หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ

หลักเกณฑ์การบริหาร

28

รายงานผลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานครูเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2562

รายงานครูเข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2562

29

แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น

แนวปฏิบัติ

30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กรอกแบบฟอร์มเพื่อร้องเรียน

แบบฟอร์มร้องเรียน Online

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การทุจริตประจำปี

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน

32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

กรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น

แบบฟอร์แสดงความคิดเห็น

33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

เจตจำนงสุจริตโรงเรียนวัดหนองพะวา

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ 2563

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 ปี 2563

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

ถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ 2563

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 ปี 2563

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

36

การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตประจำปี 2563

แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโรงเรียนวัดหนองพะวา

แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโรงเรียนวัดหนองพะวา

37

การดำเนินการเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563

38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเข้าแถวนหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์

แสดงเจตจำนงค์ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบเชิงสัญลักษณ์

ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบเชิงสัญลักษณ์

39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

40

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน

การทุจริตประจำปี 2563  รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ6 เดือน ประจำปี 2563 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 

41

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน

การทุจริตประจำปี

สถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียน

 

Login Form

รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ความพึงพอใจ

E-Service