นายพงษ์ศักดิ์  สำเร็จกิจ

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางสาวกันต์พิชญา เฆมโหรา

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายอนันต์  สุขปัต

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางฉลวย  นภาลัย

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

 

นางอรสุรางค์  สมานวงศ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายงบประมาณ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

 

นางสาววรรณา  พิทักษ์วงศ์

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

 

นางวันเพ็ญ  กล่อมแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

 

นางสาวธิติมา  วิเชียรเสนาะ

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวนันทนา  หอมหวล

ครูชำนาญการพิเศษ

เอกปฐมวัย

 

นายวินัย  สืบเสนาะ

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

 

 

นางสาวพรสุดา  ปานศิริ

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

 

 

นางภิญญาพัชญ์  สีดา

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

 

นายวิวรรชน์  เชื้อจิตร

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

 

นางยุวากร  ปราศจาก

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

 

 

นายเปรมชัย  ปิยะวาณิชย์สกุล

ครู

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นายวรายุทธ  แม้นกลิ่นเนียม

ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา

 

นายนพดล  ลอยบัณฑิตย์

ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

 

 

นางสาววันทนีย์  สุดแท้

ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา

 

นางสาวชัญญาภัค  บุรีวงศ์

ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

 

 

นางสาวสุทิวา  เอกสะพัง

ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

 

นายอภิชาติ  มีบัว

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

 

นางสาวณิภาภรณ์  เจริญพร

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

 

นางสาววรารัตน์  สุขแจ่ม

ครูผู้ช่วย

เอกปฐมวัย

 

นายณัฐภัทร  หูเขียว

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวดวงใจ  สุทธิไสย

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

นางสาวสุนิสา  ธงแถว

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

 

นายพยัคฆ์  บุตรใส

ครูจ้างสอน

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

 

นางสาวอัจจิมา  เกตุวารินทร์

ครูจ้างสอน

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

 

นางสาวระพีพรรณ ขันไชย

ครูจ้างสอน

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

 

นางสาวนาฎยา  ธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ